PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.steinellietuva.lt (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą bei susipažinęs su e-parduotuvės taisyklėmis, patvirtina “Užsakymą” ir išsiunčia Pardavėjui elektroninį laišką, kuriuo įsipareigoja apmokėti užsakytas prekes.

2.2 Pagal Pirkėjo atsiųstą el. paštu užsakymą Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui išankstinę sąskaitą, pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve iki jų apmokėjimo.

4. Pirkėjas įsipareigoja

4.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo išankstinės sąskaitos gavimo. Jeigu per nustatytą terminą už prekes Pirkėjas neapmoka, jos grąžinamos į sandėlį ir užsakymas anuliuojamas.

4.2 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3 Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4.4 Apmokėdamas už prekes, Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį.

5. Pardavėjo teisės

5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2 Pardavėjas, susiklosčius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3 Pardavėjas gali vienašališkai keisti šių taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjas įsipareigoja

6.1 Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2 Pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu už papildomą užmokestį. Pirkėjas užsakytas prekes taip pat gali atsiimti iš Pardavėjo tiesiogiai pats be jokių papildomų mokesčių.

6.3 Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms Gamintojo sandėlyje ar pandeminei situacijai Europoje, kai Pardavėjas negali sutartais terminais pristatyti Pirkėjui jo užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti panašią prekę, o Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės atitikmens.

7. Prekių pristatymas

7.1 Prekes pristato kurjeris tuo adresu, kurį nurodo Pirkėjas.

7.2 Prekes galima atsiimti iš Pardavėjo parduotuvių Vilniuje ir Kaune tinklalapyje nurodytais adresais.

8. Prekių kokybė

8.1 Prekės kokybę garantuoja Gamintojas joms suteikdamas trijų/penkių metų funkcionavimo garantiją.

8.2 Vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” Pardavėjo parduodamos kokybiškos prekės atgal nepriimamos (negrąžinamos) ir kitomis nekeičiamos.

8.3 Pirkėjui manant kad prekė nekokybiška, e-parduotuvė įsipareigoja priimti nekokybišką prekę, ją dar kartą patikrinti ir tik išsiaiškinus kad ji nekokybiška, ją pakeisti panašia arba tokia pačia preke pagal Gamintojo nustatytą tvarką, deklaruojamą kiekvieno gaminio vartotojo instrukcijoje.

9. Atsakomybė

9.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako, jei dėl to iškyla nesklandumų.

9.2 Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis sužinojo kitas asmuo, reikia nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.3 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.4 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.

9.5 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

10.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

11.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.